Vintegra

Služby & řešení

 1. Konzultace a zajištění integrace moderních diagnostických a měřických metod v oblasti dopravní a technické infrastruktury
 2. Nejnovější technologie mohou být velmi účinným nástrojem pokroku a zvyšování efektivity v různých oborech lidské činnosti. Sami o sobě o všem nemusí být přínosné a jejich užití v rámci stávajících postupů může představovat jen nízký efekt za cenu zvýšených nákladů na pořízení a provoz technologie. Cílem naší společnosti je nabídnout konzultační služby v rozsahu analýzy výchozí situace a návrhu integrace a implementace tak, aby bylo dosaženo maximální využitelnosti technologie a časových a finančních úspor.

 3. Kontroling výstavby dopravních staveb
 4. V současné době se dopravní stavitelství potýká se zvyšujícím se tlakem na nízkou cenu staveb a zároveň nutné zvýšení kontroly kvality v průběhu výstavby a zejména ve fázi dokončení stavby. V případě projektů, kde se předpokládá velké množství zemních prací, je vhodné provádět 3D laserové měření (viz technologie laserového skenování v sekci Technologie) při předání staveniště a při předání stavby a následné porovnání obou stavů. Další doporučenou kontrolní činností je provedení georadarového a laserového měření na konci výstavby za účelem zjištění tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev a jejich porovnání s projektovanou hodnotou (měření georadarem) a porovnání geometrických parametrů tělesa komunikace s projektovanými hodnotami – niveleta, sklon svahů, hloubka a šířka příkopů, apod. (měření laserovým skenerem).

 5. Zajištění podkladů pro diagnostiku a projektování dopravních staveb
 6. Moderní přístupy k projektování rekonstrukcí nebo nové výstavby dopravních staveb kombinují využití technologií 3D laserového zaměření a diagnostiky stavu komunikace pomocí georadaru . Cílem těchto přístupů je nabídnout projektantům a investorům, ještě před započetím projekčních prací, co možná nejpřesnější informace o stavu a poruchách dopravní komunikace.

 7. Prodej a distribuce přístrojů moderních měřických metod (více v sekci Technologie)
 8. Společnost Vintegra nabízí i poradenství a distribuci laserových skenerů, georadarů a radarových interferometrů od vybraných výrobců. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 9. Služby inteligentní správy majetku pro vlastníky půdy a nemovitého majetku
  • Správa nemovitého majetku
   • Přehled vlastnictví, nájmů
   • Porovnání účetní evidence a aktuálních dat katastru nemovitostí
   • Optimalizace nájmů
   • Daň z nemovitých věcí
   • SW aplikace pro správu majetku
  • Nákup zemědělské půdy
   • Zpracování analýzy – požadovaná kritéria výběru nemovitostí a vytipování vhodných pozemků z dat katastru nemovitostí
   • Samotný nákup půdy, smlouva, návrh na vklad, daň z převodu
  • Prodej majetku
   • Geodetická a katastrální podpora, poradenství, konzultace
   • Přehled „zkupovatelů“ půdy

 10. Zajištění základních datových sad, analýz a podkladů pro projektování pozemkových úprav
 11. V rámci celého životního cyklu pozemkové úpravy nabízíme zajištění a zpracování různých datových sad – ortofotomapy, majetko-právní podklady, vlastnické mapy, databáze vlastníků, data a výstupy z moderních technologií – laserové skenování, georadary,… Moderní metody, zvláště pak laserové skenování, významně urychlují a zpřesňují proces sběru dat v terénu. Nabízíme zpracování různých analýz území, tvorby digitálních modelů terénu, tvorby podélných a příčných profilů, etc.

 12. Zajištění majetko-právních analýz (dopravní cesty)
 13. Laserové skenování (zejména v jeho mobilní pozemní verzi) lze využít pro zpracování majetko-právních analýz. Zde se porovnávají prostorová data získaná z mobilního laserového mapování, která nám určují skutečnou polohu měřených objektů, s daty KN (katastru nemovitostí), kde tyto data vyjadřují majetko-právní vztahy. Tyto analýzy pak slouží pro dohledání problémů ve vlastnictví, chyb a nesrovnalostí v KN.

 14. Měření deformací stavebních objektů
 15. Technologie radarové interferometrie umožňuje velmi přesné měření dynamických vlastností a deformací objektů a v porovnání se stávajícími metodami nabízí následující výhody:

  • bezkontaktní metoda sledování dálkovým přístupem,
  • velmi vysoká přesnost,
  • současné přímé sledování velkého počtu bodů – celého mostu, nebo jeho vybrané části (závisí na rozměrech mostu),
  • kontinuální sledování a sběr dat o dynamickém přetvoření celého objektu (sledování rizikových objektů apod.),
  • sledování posunů a deformací v reálném čase, za běžného provozu nebo při kontrolním měření a při extrémním zatížení (například zátěžové zkoušky).

 16. Měření sesuvů svahů a skalních stěn
 17. Sesuvy svahů a skalních stěn mohou výrazně zkomplikovat z finančního i bezpečnostního pohledu průběh výstavby nových úseků silnic a dálnic. Sledováním rizikových objektů a lokalit lze předcházet následkům živelných a přírodních pohrom a následným ztrátám ekonomickým a na životech, které mohou být obrovské. Technologie radarové interferometrie – InSAR nabízí širokou paletu užití pro účely oprav a kontrolingu sanací svahů a skal a také metodiky dlouhodobého monitoringu rizikových lokalit v blízkosti dopravních staveb.

 18. Podpora a pomoc pro výkon hlavního inženýra realizace dopravních staveb
 19. Cílem a účelem této činnosti je maximální možná podpora výkonu hlavního inženýra stavby během výstavby a zajištění součinnosti zúčastněných stran pro bezprostřední řešení možných problémů a eliminaci vzniku časových ztrát a zároveň dodržení postupu výstavby. V rámci této činnosti se provádějí např. následující aktivity:

  • Spolupráce při koordinaci procesu výstavby v rámci realizace stavby
  • Podpora při zajištění dokladů pro realizaci stavby
  • Dokumentace zajišťovaných úkolů v projektovém týmu
  • Kontroling poskytovaného plnění dle uzavřených smluvních vztahů
  • Kontrola postupu prací na stavbě a plnění úkolů a povinností z věcného i časového hlediska
  • Administrativní podpora a dokumentace při konání Technických rad, Výrobních výborů staveb a kontrolních dnů kvality
  • Sběr a zajištění schvalovacího procesu změn během výstavby
  • A další aktivity podporující činnosti hlavního inženýra stavby a dozoru.