InSAR
InSAR

Radarová interferometrie InSAR

Technologie InSAR neboli radarová interferometrie je novou měřickou technologií umožňující monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů (mosty, komíny, stožáry, apod.) nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např. opěrné stěny zářezů, skalní stěny a masivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti, apod. Tyto rizikové objekty a lokality mohou být narušeny přírodními živelnými událostmi (např. povodně, vichřice, eroze, seismická atd.) nebo neopatrnou činností člověka (např. havárie, důlní činnost) a způsobit tak značné materiální škody nebo ohrožení zdraví, příp. života lidí.

Druhy sledování posunů / deformací metodou radarové interferometrie:

 • Dynamické sledování s vysokou frekvencí
  Obvykle krátkodobé sledování (do cca 1 hodiny) s vysokou frekvencí až 100 Hz (100 údajů za sekundu). Využíváno u většiny aplikací metody, kde se očekávají velmi rychlé změny polohy sledovaného objektu (průhyby mostů při okamžitém zatížení, kmitání výškových budov, apod.).
 • Dynamické sledování s nízkou frekvencí
  Také krátkodobé sledování (do cca 4 hodin) ale s nízkou frekvencí od 0,5 Hz (od 1 údaj za 2 sekundy). Využití v případech kde se očekávají pomalé změny polohy sledovaného objektu ovšem probíhající stále ještě v relativně krátké době např. desítek minut či do několika málo hodin (rozpínání stěn plavebních komor při jejich napouštění, pozvolné deformace objektu vlivem prudké změny teploty, atd.).

Výhody radarové interferometrie bez syntetické apertury:

 • bezkontaktní metoda sledování dálkovým přístupem,
 • rychlá a jednoduchá instalace a měření,
 • velmi vysoká přesnost,
 • současné přímé sledování velkého počtu bodů – celého mostu, nebo jeho vybrané části (závisí na rozměrech mostu),
 • kontinuální sledování a sběr dat o dynamickém přetvoření celého objektu (sledování rizikových objektů apod.),
 • sledování posunů a deformací v reálném čase, za běžného provozu nebo při kontrolním měření a při extrémním zatížení (například zátěžové zkoušky).

Oblasti možného využití metody radarové interferometrie bez syntetické apertury:

 • bezkontaktní určování deformací, například svislých průhybů mostních konstrukcí, s přesností až 0,01 mm v reálném čase,
 • v reálném čase lze zachytit kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz a následnou frekvenční analýzou určit hlavní frekvence kmitání,
 • průhyby lze určovat najednou na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzdálenostech po 0.75m, 1.5m, či více metrech,
 • lze získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím třeba v případě mostů vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin.
 • Příklady objektů  v rámci různých průmyslových odvětví, kde je vhodné nasazení metody:
  • Mostní konstrukce (sledování průhybů – betonové mosty, ocelové mostní konstrukce).
  • Výškové budovy (sledování kmitání).
  • Objekty vystavené teplotním výkyvům / zátěžím (sledování kmitání).
  • Plavební komory (sledování vodorovných příčných pohybů při napouštění a vypouštění).
  • Vodojemy (sledování kmitání).

Zpět na seznam technologií  zpět